ceramicstemă naţională a Moldoveisunflowervieambasadaambasada


Privatization

Centrul de Apel

Telefon de urgență pentru situații excepționale (accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepție):
0049 (0) 17645813159,
disponibil 24/7.
La acest număr NU se fac programări și NU se oferă informații consulare de ordin general.Products of Moldova Airmoldova E-services Registru bosch-stiftung Chamber

Adresa Ambasadei:

Gotlandstraße 16
10439, Berlin

Tel.: + 49 30 44 652 970
Fax: + 49 30 44 652 972

E-mail: office@botschaft-moldau.de

E-mail: konsulat@botschaft-moldau.de (Secţia consulară)

Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

Actualizat pe 24.10.2018

Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin acceptă cererile de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova de la cetăţenii domiciliaţi permanent în Republica Federală Germania, în circumscripţia landurilor federale - Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein sau în Danemarca.

Sunt acceptate cererile de renunțare la cetățenie doar de la cetățenii care au primit deja de la autorităţile competente ale Republicii Moldova aprobarea emigrării în Republica Federală Germania și li s-a retras buletinul de identitate. În cazul în care cetățenii nu au efectuat emigrarea autorizată și dispun în continuare de buletin de identitate moldovenesc, urmează să solicite programare pentru emigrare autorizată, vezi rubrica „Emigrare autorizată“.

Pentru depunerea dosarului de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova este necesar de a prezenta personal la Ambasadă, conform programării, la data şi ora stabilită în prealabil de către funcţionarul consular, următoarele acte:

 • GARANŢIA dobândirii cetăţeniei RFG (Einburgerungszusicherung), legalizat/supralegalizat conform procedurii, vezi rubrica „Legalizarea/Supralegalizarea documentelor“), valabilă cel puţin 12 luni din data depunerii cererii la Ambasadă (programării) sau certificatul privind deţinerea cetăţeniei RFG (Einburgerungsurkunde), legalizat/supralegalizat conform procedurii, vezi rubrica „Legalizarea/Supralegalizarea documentelor“), sau paşaportul german, român sau al altui stat care dovedește deținerea cetățeniei statului respectiv - (toate aceste acte în original + 4 copii xerox);
 • TRADUCEREA garanţiei dobândirii cetăţenii RFG de la pct. 1 sau a certificatului privind cetățenia RFG, efectuată de un traducator autorizat în limba română sau limba rusă, legalizată/supralegalizată conform procedurii, vezi rubrica „Legalizarea/Supralegalizarea documentelor“) - (în original + 4 copii xerox);
 • ADEVERINŢA de la domiciliu despre componenţa familiei, (Meldebescheinigung) legalizat/supralegalizat conform procedurii, vezi rubrica „Legalizarea/Supralegalizarea documentelor“) - (în original + 4 copii xerox);
 • TRADUCEREA adeverinţei de la domiciliu despre componenţa familiei, de la pct. 3, efectuata de un traducator autorizat în limba română sau limba rusă, legalizată/supralegalizată conform procedurii, vezi rubrica „Legalizarea/Supralegalizarea documentelor“) - (în original + 4 copii xerox);
 • AUTOBIOGRAFIA - tapată la calculator în limba română sau rusă și semnată de solicitant conform următoarelor puncte: (Obligatoriu se indică date despre : 1) Datele personale, adresa, telefon, email ; 2) perioada de domiciliere în Republica Moldova, 3) data stabilirii în străinătate, 4) date despre starea civilă, căsătorit/divorțat, soț/soție, 5) date despre copiii minori, 6 ) studii superioare/medii, 7) activitatea de muncă, 8) alte date relevante) - (în original + 2 copii xerox); Nu se acceptă CV-uri ;
 • PAŞAPORTUL Republicii Moldova valabil - (în original + 4 copii xerox ale paginii cu foto);
 • 3 (trei) fotografii biometrice color (35mm x 45 mm), pe fundal alb, (fotografiile trebuie să fie decupate/tăiate din timp conform mărimilor);
 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE al solicitantului eliberat de catre organele Republicii Moldova (în original + 3 copii xerox);
  (În cazul înregistrării naşterii în RFG pina la 17.08.2001, se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag", Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris)
  ;
 • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE şi/sau CERTIFICAT DE DIVORȚ, după caz, eliberat/transcris de catre organele Republicii Moldova (în original + 3 copii xerox);
  (În cazul căsătoriei încheiate în RFG pina la 17.08.2001 se va prezenta forma internaţională a certificatului de căsătorie german - "Auszug aus dem Heiratseintrag". Dacă căsătoria/divorțul a fost încheiată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie/divorț moldovenesc transcris)
  ;
 • CERTIFICATELE DE NAŞTERE ale copiilor minori eliberate/transcrise de catre organele Republicii Moldova - (în original + 3 copii xerox);
  (În cazul înregistrării naşterii în RFG pîna la 17.08.2001, se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag". Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris)
  ;
 • CERTIFICATUL privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (dacă schimbul numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, în locul certificatului privind schimbarea numelui se prezintă certificatul de căsătorie, potrivit pct. 9) - (în original + 3 copii xerox);
  (Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat moldovenesc transcris;
 • În cazul în care împreună cu părintele renunță și copilul minor cu vârsta de la 14 până la 18 ani, se prezintă DECLARAȚIE - consimţământul copilului pentru renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu părintele respectiv; (Declaratia se întocmeste la Ambasadă în aceeași zi, iar prezenţa minorului este obligatorie), taxa consulară este de 15 euro și se achită la contul bancar indicat mai jos). În cazul în care copilul deține pașaport german, se prezintă originalul pașaportului și 4 copii xerox (în caz că detine cetatenia RFG sau a altui stat);
 • DECLARAȚIA părintelui, cetăţean al Republicii Moldova privind acordul său la renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a copilului său minor împreună cu celălalt părinte (Declaratia se întocmeste la Ambasadă în aceeași zi, taxa consulară este de 15 euro și se achită la contul bancar indicat mai jos);
  În cazul în care celălalt părinte este cetățean străin și nu deține cetățenia Republicii Moldova, în locul declarației menționate se va prezenta pașaportul german sau al altui stat - (în original + 3 copii xerox);
 • Bonul în original sau dovada imprimată privind achitarea taxei de 330 euro - (4 copii xerox). Pentru copiii minori care sunt incluși în cererea părintelui, nu se achită taxa ;
 • Bonul în original sau dovada imprimată privind achitarea taxei de 160 euro pentru supralegalizarea documentelor prevăzute la pct. 1, 2, 3, 4, cu excepția cazului în care acestea au fost deja supralegalizate în prealabil la Ambasadă, vezi rubrica „Legalizarea/Supralegalizarea documentelor“);

Taxele urmează a fi transferate separat pe contul Ambasadei cu 3 zile înainte de depunerea actelor:

Botschaft der Republik Moldau
Deutsche Bank AG/Berlin
BLZ 100 700 00
Kt.- Nr. 5584479
IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00
BIC: DEUTDEBBXXX

Indicați în Verwendungszweck: ”Renunțare la cetățenia RM + Numele și Prenumele” persoanei care depune cererea.

În cazul solicitării supralegalizării documentelor prevăzute la pct. 1,2,3,4 (vezi pct. 15) suma se va achita separat și se va indica în Verwendungszweck: ”Legalizare documente + Numele și Prenumele” persoanei pe numele căruia este documentul.

IMPORTANT:

 • - Toate actele sunt aranjate și prezentate în ordinea descrisă mai sus.
 • - Actele legalizate la autoritățile germane conform procedurii descrise la rubrica „Legalizarea/Supralegalizarea documentelor“ pot fi supralegalizate la Ambasadă în aceeași zi, adică în ziua programării pentru depunerea cererii de renunțare.
 • - Cererea/dosarul de renunţare la cetăţenie poate fi acceptat/ă spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, în ziua programării toate documentele necesare în acest scop, FĂRĂ EXCEPŢIE. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei. Dacă solicitantul nu poate prezenta toate documentele necesare, cererea de renunţare la cetăţenie nu este acceptată şi i se oferă posibilitatea să convină o nouă zi pentru programare în scopul depunerii tuturor documentelor.
 • - Examinarea cererii durează pîna la 12 luni din data depunerii cererii la Ambasadă. Ambasada nu notifică solicitantul dacă cererea a fost acceptată, ci doar când a fost respinsă sau sunt alte detalii pe dosar. La expirarea acestui termen, solicitantul renunțării verifică desinestătător dacă își găsește numele și prenumele în decretele Președintelui Republicii Moldova, la rubrica „Eliberarea adeverinței privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova“.
 • Actele eliberate de către autorităţile daneze se prezintă cu Apostille şi traduse în limba română sau rusă. Traducerile efectuate în Danemarca se prezintă cu Apostille, iar cele efectuate în Germania, se legalizează/supralegalizează conform procedurii descrise la rubrica „Legalizarea/Supralegalizarea documentelor“.
 • - Actele de stare civilă eliberate de către autorităţile daneze se prezintă cu Apostille şi traduse în limba română sau rusă. Traducerile efectuate în Danemarca se prezintă cu Apostille, iar cele efectuate în Germania, se legalizează/supralegalizează conform procedurii descrise la rubrica „Legalizarea/Supralegalizarea documentelor“.
 • - Potrivit articolului 11 al Legii cetăţeniei Republicii Moldova, Nr. 1024 din 02.06.2000 (Publicat la 10.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 98 art. Nr. 709), este considerat cetăţean al Republicii Moldova copilul născut din părinţi, ambii sau unul dintre care, la momentul naşterii copilului, este cetăţean al Republicii Moldova (indiferent de locul naşterii).
 • - Autoritățile moldovenești își rezervă dreptul să solicite suplimentar acte, după caz, atunci când situația/dosarul este complex și conține și alte elemente ce nu se regăsesc la punctele de mai sus. În cazul în care situația/dosarul solicitantului conține alte elemente ce nu sunt descrise la punctele de mai sus, se recomandă solicitantului să contacteze Secția Consulară a Ambasadei pentru a clarifica ce acte suplimentare trebuie să prezinte, etc..